Quotes

Gestió de cobrament del preu públic

L’ordenança número 6 aprovada pel Ple del consell Comarcal de l’Alt Penedès, és la que regula el preu públic per a la prestació del servei de l’Escola de Música de l’Alt Penedès  (EMAP). D’acord amb aquesta ordenança us presentem diferents punts que cal que tingueu en compte:

  • El curs consta de 9,5 quotes que seran satisfetes mitjançant domiciliació bancària.
  • El tercer membre d’una mateixa família disposa d’un 50% de descompte en la matrícula.
  • Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10,00 € corresponent a les despeses de devolució dels rebuts.
  • Les modificacions de dades bancàries s’hauran de comunicar mitjançant el tràmit establert (consulteu l’apartat Tràmits).
  • Les baixes voluntàries s’hauran de comunicar mitjançant el tràmit establert (consulteu l’apartat Tràmits). Les baixes que es presentin amb posterioritat al dia 15 de cada mes no es faran efectives fins a transcorregut 1 mes, per la qual cosa el sol·licitant haurà de pagar la quota del mes en curs i la del mes següent. En cap cas es produirà drets a efectes de devolució d’ingressos del mes en curs.

Preus públics curs 2018-2019

Matrícula: 37,05

Banc d’instruments: 5,97€

PROGRAMA MATÈRIES QUOTA MENSUAL
SENSIBILITZACIÓ Música i moviment 38,39€
INICIACIÓ 1 Música en grup 38,39€
INICIACIÓ 2 Instrument individual 30’+Llenguatge Musical 60’ 74,61€
Instrument individual 30’+Llenguatge Musical 60’+1 optativa 87,43€
Instrument en grup 45’ o 60’+Llenguatge Musical 60’ 60,82€
Instrument individual 45’ o 60’+Llenguatge Musical 60’+1 optativa 72,51€
BÀSIC/ APROFUNDIMENT Instrument individual 30’+Llenguatge Musical 60’+1 optativa 96,03€
Instrument individual 30’+Llenguatge Musical 60’+2 optatives 104,51€
Instrument en grup 45’ o 60’+Llenguatge Musical 60’+ 1 optativa 82,13€
Instrument en grup 45’ o 60’+Llenguatge Musical 60’+ 2 optatives 94,95€
MÚSICA A MIDA

Els preus amb * corresponen als preus per a alumnes majors de 18 anys.

Instrument individual 30’ – Instrument en grup 45’ – Musicoteràpia sessió 30’ 44,82€ 57,63€*
Instrument individual 45’ – Musicoteràpia sessió 45’ 70,35€ 85,32€*
Llenguatge  Musical 44,82€ 57,63€*
Cant Coral 26,66€ 26,66€*
Cant Coral+Llenguatge Musical 57,63€
Conjunt instrumental / Combo / Batukada 26,66€ 32,00€*